Lit ús dêrom drinke – CD

uitverkocht!!

Let ús dêrom drinke

’n Siik en langjend hert..

Leafde is leafde.
Leafde is ûnbaatsuchtich.
Langstme, hertstocht, passy, al soe it allinnich mar gemy wêze, lensum yn’e langstme, we binne it allegearre.
Gjin taal hat de wurden dy’t de eagen sprekke kinne yn it skimerljocht fan in kroech.
Inberikber.

Lit ús dêrom drinke, want de dei lûkt nei de jûn.

Gerrit Breteler, jannewaris 2004.

Lit ús dêrom drinke

1. Yntro
2. De Jûn
3. Op een dag
4. Wrâldliet
5. Lit úr dêrom drinke
6. Jûnsliet
7. Skier Simmerliet
8. Farwol
9. Nijlânsdyk
10. Geastlik liet
11. Simmer 2001
12. Serenade
13. Simmertreast

 

Link naar youtube : videoclip ‘Lit ús dêrom drinke’.